باتری قابل شارژ تلفن بی سیم Ni-MH 3.6V
پرفروش!

باتری قابل شارژ تلفن بی سیم Ni-MH 3.6V

  • ظرفیت و ماندگاری بالا
  • قابل شارژ و عمر زیاد

باتری قابل شارژ تلفن بی سیم Ni-MH 3.6V

ظرفیت و ماندگاری بالا

قابل شارژ و عمر زیاد

Camelion Model Chemical System Configuration Capacity Voltage Battery Replaced Cordless Phone
C009 NI-MH 3NH-1/3AAA150BMU 150 3.6V / /
C010 NI-MH 3NH-1/2AAA210BMU 210 3.6V GP T325 HW833-29P, HW007(7)
C011N NI-MH 3NH-2/3AAA300BML 300 3.6V GP T301 Doro 1450/1455;Cable&Wireless: TM430;Daewoo: TM430
C012N NI-MH 3NH-2/3AAA300BMJ1 300 3.6V GP T154 Aiwa: TN-BO10
C013N NI-MH 3NH-2/3AAA300BEC 300 3.6V GP T266 Ascom: Avena
C014 NI-MH 3NH-1/2AAA250BMU 250 3.6V GP T313 Solomon/Reach/Luckyphone/Fujitel FT-6708;FT-3920; WT-9300
C015 NI-MH 3NH-2/3AAA300BMU 300 3.6V GP T314 Solomon/Reach/Luckyphone/Fujitel FT-6708, FT-3920,WT-9300
C017N NI-MH 3NH-AAA600BMJ1 600 3.6V GP T329 Ascom: Samoa;Saiet: Trend;Master Verophone: Victory
C018 NI-MH 3NH-AAA600BMU 600 3.6V GP T207 Doro Walk & Talk 1100
C019 NI-MH 3NH-SAAA450BMU 450 3.6V / /
C020N NI-MH 3NH-AAA600BML1 600 3.6V GP T424 Samsung SP-R5050; SP-R5060
C021N NI-MH 3NH-2/3AA600BMJ1 600 3.6V GP T301 Ascom: Aruba
C022P NI-MH 3NH-2/3AA600BMJ 600 3.6V GP T154 Sony: SPP22/SPP22H; Uniden:254/2600/2700/8050; EC-921
C023 NI-MH 3NH-2/3AA600TMU 600 3.6V GP T155 Sony SPP-50/110/510; Sanyo TH1010; GE 5-2201
C024 NI-MH 3NH-2/3AA600T1P 600 3.6V / AT&T: HT4400-2 AT&T Nomad: 4400; GE:2157/2-9660/2-9670/5-2201B;Sanyo: TH-1010/1010M/1010S
C025 NI-MH 3NH-2/3AA600B1P 600 3.6V GP T156 AT&T HT-3400/4400/4410/5200/5300; Sony SPP22H;UnidenEX2600/2700/8050; Sanyo CLT6100/6300
C026P NI-MH 3NH-2/3AA600BMS 600 3.6V / KX-A36A KX-T3610/3611/KXT3620/3640/3702/3705/3711/3720/3726/3731/

3756/3770/3807/3824/3911/3916/3921/3932/3935W/3940/3950/4360/4365/4400/

4600;Phone Mate: 650/1121/1140; Sanyo: CLT8800;Sony: SPP55/65; Toshiba: FT-6202

C027N NI-MH 3NH-2/3AA600BML 600 3.6V / Answer Call: Ranger 2000;AT&T: HT3400/4400-1;AT&T Nomad: 4600/5200/5300/5310/8000/4000A;Cobra:AN8521 RP740/740S/780/

780S/CP464/468/469/470/472/475/479/85S/86/91S/92S/93S;Cosmo:

TR50-00; Elcom: EPN3000;Panasonic: KX-T3800-1;Sanyo: CAS1200

C028 NI-MH 3NH-2/3AA600BMU 600 3.6V GP T157 Panasonic 36/37/38; AT&T HT-3400/4310/4410/5300; Emerson TEC 3000; SonySPP-55/65/90; Sanyo CAS120CAS130/CLT440/CLT520/CLT6100/CLT6300
C030 NI-MH 3NH-AA1500B1P 1500 3.6V GP T159 Sony SPP-100/200/300; At&T Nomad:200/250/400/450;Audiovox:AT11/

AT12/AT20;Cobra:CP100/CP100S/CP115/CP115S/CP120/CP120S/

CP120SA/P130/CP130S/CP140;ITT: PC1600/PC1700/CP1800;

RadioShack: ET268/ET320 ; Panasonic:KX-T3815

C031 NI-MH 3NH-AA1300BMU 1300 3.6V GP T160 Panasonic KX-T3806/T3856/T3860/T3865/A36/KZA 36;Doro Walk & Talk 970/980; Philips TD9203/9204/9213/9240/9241/9272/9603/9673/9804/9841; Samsung 915; SanyoCLT880/980/982/985/990; Hi-Tel 940/950/960; MasterVerophone:Caio/Tizio; Saiet: Senzafilo 900
C032P NI-MH 3NH-AA1500BMS 1500 3.6V / Bell Phone: 31001/32011; Cobra: CP100SA/110/205SA/250SA/250S/260SA CP301S/302S/310S/320S/355S/440S/445S/447S/450S/460S;Freedom Phone: FF1700/4500/5000/700;Master Verophone: Libero;Panasonic: KX-A36; Sony: DCT-H1
C033P NI-MH 3NH-AA1500BML 1500 3.6V / Italtel Derby Kenwood: Primo IS-C10;Loewe: Binatone Martin Dwes MD110;Sanyo: CLA9895/985E/880;Siemens: Derby Telecom;Sip: Telital Nice; Telital: EL-100;Hi-Tel: Voice Express 980
C034N NI-MH 3NH-AA1500BMJ3 1500 3.6V / Philips: Golf/TD9201/9202/9203/9204/9894;Telecom Sip: Philips Golf/Philips Folf Memo
C035N NI-MH 3NH-AA1500BMJ 1500 3.6V / GE: 2-9665/2-9675A
C036N NI-MH 3NH-AA1500BMS 1500 3.6V / Bosch: CTCom214/316/413/416/616/TAM514; Sanyo: TAS2010 Stabo: ST970
C037P NI-MH 3NH-4/5AA1200BMS 1200 3.6V / Panasonic: HHR-P401
C038P NI-MH 3NH-AA1300BMS 1300 3.6V / Panasonic : KX-TCA14
C039N NI-MH 3NH-AA1500BML 1500 3.6V / Samsung: SP-R920
C040P NI-MH 3NH-AA1500BML2 1500 3.6V / Bronadi: Asso
C041N NI-MH 3NH-AA1500BMJ1 1500 3.6V GP T154 DeTewe: Twinny Plus; Promelit:Twinny Plus
C042 NI-MH 3NH-AAA600B 600 3.6V GP T192 Sony SPP75/77/95/97/115/170/190/320/1010/2010/2100/8500/8700/560F/

860F/FX880/L100/L338/S20/X30/X90/A5000/3000/4050/BP-T40;Uniden Ciao

C043 NI-MH 3NH-AAA600B 600 3.6V / BT Synergy : 1000/1500DE
C047 NI-MH 3NH-AA1500B 1500 3.6V / Gemini: TA263 Panasonic:KX-A43/KX-A95/KX-T9300/ KX-T9300G/KX-T9310/KX-T9310BSXG/KX-T9310G/KX-T9320/TXTXT9320BSXG/ KX-T9320G/KX-T9400/KX-T9410/KX-T9410BSXG/KX-T9410G/KX-T9500/ KXT9500BSXG/ KX-T9509; Recoton: T113
C048 NI-MH 3NH-AA1500B 1500 3.6V / Panasonic: KX-A92/KX-TC900/KX-TC910
C050 NI-MH 3NH-BH320AMU 320 3.6V GP T113M Sony SPP-50/80/110; Toshiba FT6000/ 6200; Cobra CP468S;GE 29522/5-2109/ 52201B/9519;
C051 NI-MH 3NH-BH320T1H 320 3.6V GP T114M Panasonic KX-T3807/T3822R/T3823R/T4200R; Excursion 500; Uniden AE155/156/XE200/300/400/500/700; Cosmo TR3039/3040; CitizenTF50N/51N/52N
C052 NI-MH 3NH-BH320TMU 320 3.6V GP T115M Panasonic KX-T3807/T3822R/T3823R/T4200R; Excursion 500; Uniden AE155/156/XE200/300/400/500/700; Cosmo TR3039/3040; Citizen TF50N/51N/52N
C053 NI-MH 3NH-BH320EMU 320 3.6V GP T116M Sincoa CP150; Cobra CP480/482
C054 NI-MH 3NH-BH250EMU 250 3.6V GP T118M Skyphone SCP-3000; Goldstar GST-1100/ 1200/GTE3100;Goldatex SX006/008
C055P NI-MH 3NH-BH320AMS 320 3.6V GP T256 Sony SPP50/80/110
C056P NI-MH 3NH-BH320TMS 320 3.6V GP T257 Panasonic KX-KXT3807/ 3822R/3823R
C068P NI-MH 3NH-AAA600BMS 600 3.6V / /
C071P NI-MH 3NH-BH230BML1 230 3.6V / /
C072 NI-MH 3NH-AAA600BMJ3 600 3.6V / /
C073P NI-MH 3NH-AAA600BMJ 600 3.6V / /
C075P NI-MH 3NH-SAAA450BMS 450 3.6V / /
C077P NI-MH 3NH-2/3AAA300BMS 300 3.6V / /
C079P NI-MH 3NH-LAAA800BMS 800 3.6V / /
C080 NI-MH 3NH-AAA650B 650 3.6V / /
C081N NI-MH 3NH-BH200TML 200 3.6V / /
C082 NI-MH 3NH-LAAA800B 800 3.6V / /
C083 NI-MH 3NH-AAA800BMU 800 3.6V / /
C086 NI-MH 3NH-AA1500BMU 1500 3.6V / /
C087 NI-MH 3NH-AAA700BMU 700 3.6V / /
C088P NI-MH 3NH-AAA700BMS 700 3.6V / /
C089P NI-MH 3NH-AAA700BMJ 700 3.6V / /
C091 NI-MH 3NH-AAA600B 600 3.6V / /
C094 NI-MH 3NH-AAA700B 700 3.6V / /
C095P NI-MH 3NH-LAAA830B 830 3.6V / /
C097P NI-MH 3NH-AAA800BMS 800 3.6V / /
C098 NI-MH 3NH-AAA650B 650 3.6V / /
C099P NI-MH 3NH-LAAA800BMJ 800 3.6V / /
C100 NI-MH 3NH-LAAA700B 700 3.6V / /
C101P NI-MH 3NH-AA1500BMU1 1500 3.6V / /
C102 NI-MH 3NH-AA600BMU 600 3.6V / /

نظرات

فعلا هیچ نظری برای این محصول ثبت نشده است

اولین نفری باشید که در مورد “باتری قابل شارژ تلفن بی سیم Ni-MH 3.6V” نظری درج می نمایید

0

بالا

X